Kemfällning av fosfater i enskilt avlopp

Kemfällning av fosfater (även kallat fosfor) i avloppsvatten är en metod känd och etablerad sedan 70-talet, de flesta kommunala reningsverk och motsvarande använder metoden. Det är en robust metod som når goda resultat förutsatt korrekt installation och god skötsel, den är dessutom enkel att installera och kräver förhållandevis lite insats från fastighetsägaren.

Kompletterande lösning till traditionell slamavskiljare med markbädd/infiltration

Vår lösning är ett komplement till vanlig slamavskiljare (så kallad trekammarbrunn) med markbädd eller infiltration. Kemfällning av fosfater ersätter inte någon annan del i avloppsanläggningen, det är ett komplement som bidrar till minskad övergödning av naturen. Anslutning sker till utgående avloppsrör innan trekammarbrunn. Markbädd eller infiltration och slamavskiljare med anpassad storlek krävs för fullgod rening.

Utfällning med hjälp av fällningskemikalie

Dosering av fällningskemikalie ska ske på lämpligt ställe i avloppssystemet, avloppsvattnet för med sig fällningskemikalie till slamavskiljarbrunnen där vattenlöst fosfor binds upp och blir slam som sjunker i slamavskiljaren. Det extra slam som bildas tas om hand vid vanlig slamsugning, det betyder fastighetsägaren inte behöver hantera restprodukter med denna metod.

Befintlig slamavskiljare kan användas

Om man redan har slamavskiljare som är några år så gör det inget förutsatt att den är hel och funktionsduglig. Det man bör tänka på är storlek där vi rekommenderar 4 kubikmeter för en normalstor familj, fler slamtömningar kan vara ett alternativ men man bör tänka på riskerna för slamflykt, flera tömningar är också en kostnad som växer över tiden. Slamflykt kan skada en markbädd eller infiltration genom att den blir igensatt.

Mängd fällningskemikalie som förbrukas beror på den unika belastningen, dvs antal boende och deras närvaro hemma, dvs antalet toalettbesök. Som schablon kan man utgå från att en familj med två vuxna och två barns som inte är hemma dagtid behöver ca 2st 25-liters dunkar per år. Är man hemma mer eller om barnen börjar bli vuxna ökar belastningen, har man mycket gäster så påverkar detta också.